Fases na Xestión Incapacidade temporal

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)

A xestión da IT na FREMAP ten un triplo enfoque

Diagnóstico inicial da situación da empresa

Para o estudo das causas das ausencias por motivo de saúde, ponse a disposición das empresas informes e indicadores sobre incapacidade temporal por continxencias profesionais e comúns, con información numérica e gráfica sobre a evolución mensual e anual destes índices e todo iso en comparativa co sector ao que pertence cada organización.

Nestes informes ofrécese á empresa unha análise da súa incapacidade temporal de acordo con:

Ver máis

 • As variables estatísticas de: idade, xénero, tipo de contrato, estacionalidade das baixas, porcentaxe de patoloxías máis habituais na empresa por especialidade médica.
 • Indicadores por incapacidade temporal máis habituais: índice de incapacidade temporal, índice de incidencia, índice de frecuencia, índice de porcentaxe de pendentes de alta.
 • Comparativas co sector e zona xeográfica á que pertencen as empresas: Tendo en conta a mostra estatística da FREMAP (3.800.000 traballadores protexidos) permite facer comparativas de gran relevancia para as empresas.
 • Informes de estimación de custos de incapacidade temporal: cos que as As empresas poderán cuantificar os custos directos e indirectos que lle supoñen as baixas por continxencia profesional e común.

Informes e Indicadores de Xestión:

Os informes dispoñibles para as empresas son os seguintes:

En Continxencia Profesional
Informes de accidentabilidade
 • Evolución mensual do Índice de Incidencia e comparación con anos anteriores e co sector de actividade.
 • Porcentaxe de evolución dos traballadores pendentes de alta médica no período seleccionado.
 • Distribución estatística en función das seguintes variables: xénero, idade, antigüidade, lugar do accidente, hora da xornada, día da semana, forma de ocorrencia, rexión anatómica, axente material, tipo contrato, antigüidade no posto, código de ocupación, hora do día, traballo habitual, tipo de lugar e tipo de traballo.
 • A descrición dos expedientes rexistrados de accidentes con baixa, sen baixa e de enfermidade profesional, en que se inclúe a información detallada que figura nos modelos de declaración dos mesmos (Delt@ e CEPROSS).
 • Obtención do informe e acceso directo aos datos de accidentalidade, a través do servizo "FREMAP ON LINE.
Informes de incapacidade temporal continxencia profesional

Estes informes mostran a evolución mensual e anual do absentismo por continxencia profesional (accidentes de traballo e enfermidades profesionais) en comparativa entre o exercicio actual e / ou os dous anteriores e co sector ao que pertence a empresa.

En Continxencia Común:
Informes de Incapacidade temporal por Continxencia Común
 • Evolución mensual e anual do índice de incapacidade por continxencia común todo iso en comparativa entre o exercicio actual e / ou os dous anteriores e co sector ao que pertence a empresa.
 • Porcentaxe de evolución dos traballadores pendentes de alta médica no período seleccionado.
 • Distribución estatística en función das seguintes variables: de xénero, idade, tipo de contrato, estacionalidade de baíxaa (mes e día da semana) e especialidade médica.

Todos estes informes pódense obter directamente, a través a aplicación "FREMAP ON LINE Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Informes e indicadores internos

FREMAP realiza un seguimento interno dos indicadores de xestión da IT de cada empresa asociada.- citacións realizadas, consultas médicas, días de demora de asistencia, número de intervencións cirúrxicas realizadas, tratamentos de rehabilitación realizada, propostas de alta realizada e favorables.- ao obxecto de poder establecer as medidas correctoras oportunas en función da evolución dos mesmos co obxectivo de mellorar a saúde dos traballadores.Estes informes ponse a disposición das empresas.

Proposta de solucións

Na xestión da incapacidade temporal realízanse as seguintes accións:

Xestionar

FREMAP desenvolve a súa xestión da Incapacidade Temporal das empresas nas seguintes coberturas:

Accidente de Traballo

En réxime xeral é toda a lesión corporal que sofre o traballador por ocasión ou consecuencia do traballo realizado por conta allea (RD Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro – artigo 156 - en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente)

Cando un traballador sofre un accidente de traballo

Acode a un dos máis de 200 centros que FREMAP ten a nivel nacional, onde se lle atenderá medicamente das súas doenzas. Se estas lle impiden desenvolver a súa actividade laboral e necesita tratamento médico, os Servizos Médicos da FREMAP emiten unha baixa médica e comunícase inmediatamente á empresa para que envíe, o preceptivo parte de Accidente de Traballo no prazo regulamentario de 5 días hábiles a través do sistema Delt@ do MEYSS.

Ligazón: Ir á web do Sistema Delt@ Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Se o traballador causa baixa médica

Desde FREMAP realízase todo o tratamento médico e / ou cirúrxico, proba diagnóstica, tratamento rehabilitador, consultas con especialistas, desde a emisión da baixa médica ata a emisión da alta médica para reincorporación do traballador ao seu posto de traballo. Cada traballador terá un Médico Responsable, que coordinará a totalidade do seu tratamento, cando interveñen varios especialistas médicos.

Se o traballador, tras o tratamento recibido non estea capacitado para a súa reincorporación ao seu posto de traballo habitual

Desde FREMAP própónse ante ao Enderezo Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social unha proposta de incapacidade. Ademais ofrécese aos traballadores un programa individualizado de orientación e formación profesional, ao obxecto de promover a súa integración laboral, denominado readaptación profesional.Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Enfermidade Profesional

No Réxime Xeral defínese como aquela que é contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no cadro (RD 1299/2006, do 10 de novembro en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente) que se aprobe polas disposicións de aplicación e desenvolvemento da Lei Xeral de Seguridade Social (RD Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro – TRLGSS en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente) e que estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que no devandito cadro se indiquen para cada enfermidade profesional.

Ver máis

A entidade de Cobertura do risco profesional será quen, unha vez diagnosticada a enfermidade profesional, deberá comunicara a través do parte de doenza profesional electrónico, mediante a aplicación informática que se denomina CEPROSS (RD. 1299/2006, do 10 de novembro en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente).

A Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social será a responsable da administración do sistema CEPROSS.

Desde FREMAP realízase o tratamento médico, cirúrxico e rehabilitador desde a emisión da baixa médica ata a alta médica.

Continxencias Comúns:

Consideraranse situacións determinantes de incapacidade temporal por continxencia común as debidas a enfermidade común e accidente non laboral, mentres o traballador reciba asistencia sanitaria e estea incapacitado para o traballo.

Ver máis

Dentro do marco normativo do Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente que regula, entre outros aspectos a xestión polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social da prestación económica por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, na FREMAP, a nosa colaboración - unha vez que os Servizos Públicos de Saúde emiten a baixa médica - céntrase no seguimento médico e diagnóstico rápido, realizando probas e / ou exploracións complementarias ou ben adiantando as mesmas no caso de que o traballador estivese nunha lista de espera para que o tratamento médico aplíquese decontado e facilite a pronta reincorporación ao seu posto de traballo en condicións de plena aptitude realizando as seguintes actuacións:

Ver máis:

 • O Interlocutor único realiza o rexistro inmediato da baixa médica tras a recepción vía ITRED.
 • O Interlocutor único realiza o recoñecemento do dereito ao subsidio de Incapacidade Temporal, así como de denegación, extinción e / ou suspensión da prestación económica de acordo co control de garantías realizadas.
 • O \npersoal de enfermaría \nda FREMAP contactará unha vez recibida a baixa médica co traballador de forma telefónica. FREMAP dispón dun Protocolo de actuación do Servizo de Enfermaría, homoxéneo a nivel nacional e adaptado ao cumprimento do L.O.P.D.
 • Se o persoal de enfermaría, tras o contacto co paciente, considera que non cómpre que acuda a consulta, Ver máis:
  solicitará informe médico ao traballador para acreditar o motivo de baíxaa. Entón, o Servizo Médico da FREMAP realizará un seguimento telefónico xornal para que, en función do estado e evolución do paciente, se lle poida ofrecer o tipo de axuda que precise. Se o persoal de enfermaría, tras o contacto co paciente, entende que pode acudir á FREMAP, procédese á súa citación a consulta no centro asistencial máis próximo ao seu domicilio. Se non se dispón de teléfono ou o traballador non é localizado, se lle citará mediante carta ordinaria ou burofax.
 • Citación Servizos Médicos da FREMAP: Unha vez que o persoal sanitario contacta co traballador, se a patoloxía posibilítao, se lle citará os Servizos Médicos da FREMAP.
 • Cada paciente conta cun médico responsable, Ver máis:
  que coordina a totalidade do seu proceso e a continuidade asistencial do tratamento. O servizo médico da FREMAP, valorará a realización de probas diagnósticas e tratamentos terapéuticos e rehabilitadores e intervencións cirúrxicas . Procederase á súa realización previa autorización do médico do Servizo Público de Saúde e consentimento informado do paciente. O médico, pode valorar a posibilidade de realizar outras consultas con especialistas médicos. Os resultados poranse a disposición do facultativo do Servizo Público de Saúde que asista o traballador.
 • Propostas de Alta e / ou Incapacidade: Ver máis:
  A normativa faculta os servizos médicos das Mutuas para formular propostas de alta e / ou incapacidade permanente á Inspección médica que simultaneamente son comunicadas ao traballador e ao Instituto Nacional da Seguridade Social para o seu coñecemento. Se o Servizo Público de Saúde determinase que o paciente debe continuar en incapacidade temporal, FREMAP poderá formular ante o INSS unha Iniciativa de alta cando consideremos que o paciente pode non obstante reincorporarse.
 • Extinción por incomparecencia a recoñecemento médico: Ver máis:
  Se se produce de maneira inxustificada. Procederase á suspensión preventiva da prestación económica e se lle dará un prazo de 10 días hábiles desde a data da incomparecencia para que xustifique a súa ausencia. Se o paciente xustifica de forma fidedigna e acreditada, érguese a suspensión preventiva e reempréndese o seguimento médico. Nos casos que o paciente non xustifica suficientemente a súa incomparecencia, procédese á extinción do dereito ao subsidio.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​