Aviso legal

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)

Identificación fiscal

En cumprimento do previsto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, ponse de manifesto que FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABALLO DA SEGURIDADE SOCIAL NÚMERO 61, con domicilio en Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madrid 28222 - Madrid e co CIF G-28207017, está inscrita co número sesenta e un no Rexistro de Entidades colaboradoras na Xestión da Seguridade Social e é titular do dominio de Internet "productividad.fremap.es".

Política de Protección de Datos

FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABALLO DA SEGURIDADE SOCIAL NÚMERO 61 declara estar ao corrente en materia de protección de datos de carácter persoal mediante a aplicación das medidas esixidas pola Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 do 13 de decembro e Regulamento de Medidas de Seguridade Real decreto 1720/2007 do 21 de decembro.

Os ficheiros de que é titular e responsable FREMAP están inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos, podendo Vde. exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición, acompañando a información necesaria mediante os seguintes medios:

 • Escrito dirixido ao domicilio social: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Sobre pre-franqueado dispoñible en calquera dos nosos Centros situados no territorio nacional
 • Por correo electrónico ao enderezo: derechos_arco@fremap.es
 • Información necesaria
  • Nome e apelidos do interesado
  • Fotocopia do DNI, pasaporte ou outro documento válido que o identifique, ou da persoa que o represente, se é o caso
  • Petición en que concreta a solicitude
  • Enderezo para os efectos de notificación, data e sinatura do solicitante
  • Documentos acreditativos da petición que formula, se é o caso

Así mesmo informámoslle que os datos que puidesen ser solicitados mediante formularios desta Web, pasarán a incorporarse aos ficheiros identificados nos mesmos coa finalidade prevista no propio formulario.

Uso da canle

 • FREMAP é titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial reflectidos no site http://productividad.fremap.es, así como de todos os elementos contidos no mesmo. O usuario comprométese a respectar os devanditos dereitos.
 • A utilización ou a publicación, parcial ou total, con fins comerciais, de calquera contido da canle productividad.fremap.esestá estritamente prohibida sen autorización previa da FREMAP. Está prohibido, de igual xeito, modificar ou suprimir material ou contidos cuxos dereitos resérvase FREMAP.
 • Os encargados de sitios web que cren ligazóns coa canle de productividad.fremap.es deben informar FREMAP por correo electrónico ao seguinte enderezo: derechos_arco@fremap.es. As devanditas conexións non implicará ningún tipo de asociación ou participación coas entidades conectadas. FREMAP resérvase o dereito a denegar o devandito acceso en calquera momento. No caso de que calquera usuario da canle productividad.fremap.esentendese que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitas, vulneran valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario ou dun terceiro, rógase que o comuniquen ao seguinte enderezo: derechos_arco@fremap.es
 • FREMAP non será responsable, en caso algún, polos danos e prexuízos de calquera tipo derivado da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigas específicas nas condicións establecidas no mesmo. O visitante responderá dos danos e prexuízos que puidese ocasionar á canle: prevencion.fremap.es

Resolución de controversias

Será de aplicación a normativa española vixente e calquera controversia someterase os Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid.