Absentismo Laboral

O Absentismo Laboral pode definirse como: “Ausencia dunha persoa ao seu posto de traballo, en horas que correspondan a un día laborable, dentro da xornada legal de traballo”.

Tipos de Absentismo Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Absentismo Xustificado

Absentismo Xustificado

É aquel que pode ser controlado porque a empresa está informada previamente da ausencia.

Absentismo Inxustificado

Absentismo Inxustificado

Ausencia ao posto de traballo sen autorización da empresa.

Absentismo relacionado coa motivación

Absentismo relacionado coa motivación

O absentismo considérase como un aspecto social relacionado cunha actitude individual e colectiva ante o traballo onde a motivación é unha parte esencial.

Medición do Absentismo Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Variable Absentismo

As variables que inflúen no absentismo son: número de ausencias (N) e duración das mesmas (D)

NxD

Taxa de Absentismo

Relación porcentual entre o número de horas non traballadas e a xornada pactada efectiva na empresa.

Outros Índices

 • Índices Totais (absentismo médico e non médico).
 • Índices Absentismo de Incapacidade Temporal.
 • Medición da Incapacidade Temporal na FREMAP.

Causas do Absentismo Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

 • Factores Institucionais

 • Factores Laborais e Organizativos

 • Factores Sociais

 • Factores do Propio Individuo

“O absentismo é un fenómeno multicausal e complexo que está relacionado coa empresa, o individuo e a sociedade”

Absentismo por Incapacidade Temporal

Observatorio FREMAP Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Observatorio Incapacidade Temporal

Observatorio Incapacidade Temporal

Os estudos dos procesos de incapacidade temporal do colectivo protexido pola FREMAP, permite ás empresas establecer perfís absentistas e así facilitar a adopción de programas de mellora para promover a saúde dos seus traballadores

Consecuencias Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Consecuencias de Saúde

Saúde

Abordar a saúde desde un enfoque transversal coa colaboración de todos os axentes involucrados: traballadores empresas, mutuas e Sistema de Seguridade Social

Consecuencias Económicas

Económicas

 • Custos Directos.
 • Custos Indirectos

Datos Absentismo

Os datos nacionais sobre absentismo e custos obtéñense de:

Datos FREMAP

FREMAP ofrece ás súas empresas asociadas a través dos informes de incapacidade temporal datos sobre a evolución dos índices de incapacidade temporal, así como indicadores de absentismo en función de distintas variables estatísticas. Todo iso en comparativa co sector ao que pertence a empresa.

Así mesmo ofrécense informes coa estimación do custo de incapacidade temporal no período seleccionado.

Prácticas Empresas Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

FREMAP achega solucións prácticas ás empresas e pon á súa disposición o coñecemento compartido coas diferentes actuacións e experiencias na xestión da incapacidade temporal manifestada polas mesmas.

 • Diagnóstico e Índices de Absentismo
 • Políticas de Empresa
 • Prevención
 • Mandos Intermedios
 • Políticas de Motivación e Clima Laboral
 • Técnicas Económicas
 • Técnicas de Control e Seguimento
 • Políticas de Asistencia Sanitaria
Imaxe decorativa
Exemplos Prácticos Empresas Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Xestión da incapacidade temporal

FREMAP colabora coas súas empresas asociadas no estudo das causas que orixinan as ausencias dos seus traballadores por motivos de saúde. Tendo en conta, que a causa principal da incapacidade temporal, desenvólvese conxuntamente con cada empresa un conxunto de actuacións para a Xestión da incapacidade temporal Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

Para iso, FREMAP dispón dun equipo multidisciplinar, que traballa de forma conxunta coas empresas para mellorar a saúde dos traballadores e en consecuencia mellorar a competitividade da empresa.

Equipo FREMAP

Equipo FREMAP

Xestión: 1.306 persoas

Prevención: 148 persoas

Sanitaria: 2.356 persoas

Soporte técnico: 306 persoas

Servizos Xerais: 67

Equipamento e Instalacións

Equipamento e Instalacións

208 Centros de Atención (Asistenciais e / ou administrativos)

4 Hospitais con internamento

4 Hospitais de día

2 Hospitais Intermutuais

Sistemas de información

Sistemas de Información

FREMAP online Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

FREMAP Contigo Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Linea 900 (24h - 365 días):

900 61 00 61

FREMAP pon a disposición das empresas Informes de incapacidade temporal.

Diagnóstico

Seguimento das AcciónsSeguimento periódico das accións iniciadas conxuntamente con cada empresa.

PrevirAccións conxuntas entre a empresa e FREMAP, a través da promoción de hábitos de vida e de traballo saudable mediante a implantación de programas de educación para a saúde. Canle de Prevención Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Xestionar

FREMAP desenvolve a súa xestión para que o tratamento médico aplíquese decontado e facilite a pronta reincorporación dos traballadores en condicións de plena aptitude.

 • Diagnóstico

  FREMAP pon a disposición das empresas Informes do absentismo de incapacidade temporal en comparativa co seu sector.

 • Previr

  Accións conxuntas entre a empresa e FREMAP, a través da promoción de hábitos de vida e de traballo saudable mediante a implantación de programas de educación para a saúde.

 • Xestionar

  FREMAP desenvolve a súa xestión para que o tratamento médico aplíquese decontado e facilite a pronta reincorporación dos traballadores en condicións de plena aptitude.

 • Seguimento das Accións

  Seguimento periódico das accións iniciadas conxuntamente con cada empresa.