Tipos de Absentismo

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

A clasificación máis habitual é a que diferenza os absentismos legais dos persoais. Así distinguimos tres tipos de absentismo:

Absentismo Xustificado / Involuntario / Retribuído / Previsible / Legal

É aquel que pode ser controlado porque a empresa está informada previamente da ausencia. Supón un custo para a empresa porque o traballador recibe remuneración. Comprende os seguintes apartados:

Médico

Absentismo por Incapacidade Temporal de accidente de traballo; enfermidade profesional; enfermidade común ou accidente non laboral.

Maternidade / Paternidade

A duración do permiso de baixa por maternidade é de 16 semanas ininterrompidas que se amplía en dúas semanas máis nos casos de parto, adopción ou acollemento múltiple e en casos de discapacidade do neno. Se o bebé ten que permanecer hospitalizado máis dunha semana tras o nacemento ou en casos de parto prematuro, o período de descanso de baíxaa por maternidade pódese ampliar ata un máximo de 13 semanas.

Existe a opción de que o permiso de descanso por maternidade poida ser gozado polo pai. A nai pode cederlle ata un máximo de 10 semanas do seu permiso sendo as seis primeiras semanas do permiso por maternidade obrigatoria para a nai despois do nacemento.

O permiso de paternidade desde o 1 de abril do 2019, é de 8 semanas.

Ligazón: RD – Lei 6/2019)en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Coidado de fillos por enfermidade grave

A lei 39/2010 do 22 de decembro de Orzamentos Xerais do estado para 2011 (disposición final vixésimo primeira) en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, incorporou no ordenamento xurídico unha nova prestación económica dentro da acción protectora da Seguridade Social denominado coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave destinada aos proxenitores, adoptantes ou acolledores que reducen a súa xornada de traballo para o coidado dos devanditos menores.

Risco de embarazo e lactación natural

Cando as condicións do posto de traballo poidan influír negativamente na saúde da traballadora embarazada ou do feto ou no suposto de lactación do fillo menor de nove meses, a empresa deberá adaptar as condicións ou o tempo de traballo e, se iso non fose posible ou suficiente, aquela deberá desempeñar un posto de traballo ou función diferente e compatible co seu estado.

Ligazón: Lei 31/1995en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Naqueles supostos en que ningunha destas alternativas sexa técnica ou obxectivamente posible ou non poida esixirse por motivos xustificados, a traballadora poderá ver suspendida a súa relación laboral por encontrarse nunha das dúas situacións analizadas.

Ligazón: Real decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. Art. 45.en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Licenzas ou dereitos legais

Son as ausencias polos motivos recollidos no Estatuto dos traballadores (falecemento ou enfermidade grave de familiares, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización, consultas médicas, matrimonio, embarazo, natalidade, traslados, cumprimento de deber de carácter público e persoal, exames, desde que se estea cursando con regularidade estudos para a obtención dun título académico ou profesional e por funcións sindicais cando se forma parte dun comité ou sindicato).

Ademais inclúen as ausencias recollidas nos convenios colectivos (formación, reunións do Comité, asembleas autorizadas …).

Finalmente as debidas de forma esporádica por motivos de referendo constitucional (eleccións xerais e eleccións municipais).

Outros

Ausencias debidas a imprevistos ou situacións inesperadas que imposibilitan a chegada ao posto de traballo: inclemencias do tempo, catástrofes, etc.

Absentismo Inxustificado / Voluntario / Non retribuído / Non previsible / Persoal

É aquel que supón unha falta ao posto de traballo sen autorización da empresa. O traballador non percibe remuneración. Comprende os seguintes apartados:

Ausencias non autorizadas

Ausencias sen xustificar polo motivo que sexa.

Ausencias por motivos de sanción

Cando a ausencia leva aparellada a suspensión de emprego e soldo.

Permisos particulares

Ausencias debidas a permisos concedidos pola empresa a nivel particular a petición expresa do interesado.

Conflitos laborais

Folgas, asembleas non autorizadas de carácter laboral, así como outras de carácter político.

Absentismo relacionado coa motivación

Cómpre ter en conta outros tipos de absentismo (presencial e emocional) tendo en conta que o absentismo non é só un problema médico, senón que se considera como un aspecto social relacionado cunha actitude individual e colectiva ante o traballo onde a motivación é unha parte esencial.

Na FREMAP definimos un terceiro grupo de absentismo relacionado con factores motivacionais que denominamos o "Absentismo relacionado coa motivación "e que inclúe os seguintes tipos de absentismo:

Baixo refuxio

Baixas que encobren unha situación persoal ou profesional de difícil solución o que comporta un alongamento na duración dos procesos de baixa ou a situación contraria, isto é, baixas de curta duración pero de moita frecuencia.

Presentismo

O traballador está presente no seu posto de traballo pero realizando tarefas, que non corresponde co esperado, producindose unha diminución de rendemento ou de eficacia.

Absentismo presencial

Algúns autores sinalan que xurdiu coa crise este tipo de absentismo que fai referencia aos traballadores que están presente no traballo pero ausente nas súas funcións. O empregado acode a traballar incluso doente, fai horas extras para proxectar unha imaxe positiva, enxalza o seu traballo dedicando máis tempo ás tarefas e queíxase de volume de traballo.

Absentismo emocional

Aqueles empregados que cumpren a súa tarefa pero non renden en función da súa capacidade, é dicir non dan o mellor de si mesmos.

Fonte: Capítulo: Marco de Recursos Humanos (II Informe Adecco sobre Absentismo) en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

​​​​​​​​​