Medición do Absentismo

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

​A maior dificultade que teñen as empresas á hora de medir o absentismo é que non existe a nivel nacional un índice de absentismo homoxéneo a utilizar, o que impide a comparación entre as distintas organizacións. E ademais, a única comparativa que existe actualmente é polo CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas), pero esta comparativa ten carencias xa que un mesmo CNAE agrupa por veces empresas incomparables.

Cálculo da Taxa de absentismo

Calcúlase como a relación porcentual entre as xornadas perdidas (total de horas non traballadas por causas ocasionais) sobre as xornadas pactada efectiva (total de horas posibles de traballo).

Taxa de Absentismo
=

Total de horas non traballadas por causas ocasionais(Xornadas perdidas)

dividido entre

Total de horas posibles de traballo(Xornada pactada efectiva)

x 100
  • Horas non traballadas (por causas ocasionais): Exclúense as horas non traballadas por vacacións e festivos e horas por ERTE's.
  • Horas pactadas efectivas: Suma das horas pactadas e as horas extraordinarias excluídas as horas non traballadas por vacacións e festivos e horas por ERTE's.

Fonte: Informes Adecco sobre Absentismo en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Outros Índices de Absentismo

A partir deste concepto xeral pódense elaborar outros índices máis específicos.

Índices Totais (absentismo médico e non médico)

Índice Absentismo Laboral Momentáneo

Número de ausencias nun determinado momento respecto do número de traballadores en estudo multiplicado por cen.

Índice de Absentismo Laboral Absoluto

A relación porcentual dos días de ausencia dos empregados respecto da suma dos días traballados, máis os días teóricos de traballo previsto.

Índice de Incapacidade

Número de xornadas perdidas por empregado e ano, dividido polo número de empregados.

Índice de Absentismo Legal

Número de horas perdidas por ausencias retribuídas entre o número de horas de traballo teórico a realizar, multiplicando o resultado por 100.

Índice Absentismo Persoal

Número de horas perdidas por ausencias non retribuídas entre o número total de horas de traballo dispoñible e multiplicando o resultado por 100.

Índice de Permanencia

Porcentaxe real de presenza. Óbténse de restar a cen a suma dos índices legais e persoal.

Fonte: Informe o colesterol da empresa. Editorial: efr.

Índices de Incapacidade Temporal

Índices para Accidente de Traballo
Índice de Incidencia
Ii
=

Nº de Accidentes de traballo con baixa x 105

dividido entre

Nº medio de traballadores expostos

O número de traballadores é o termo medio exposto ao risco para o período de referencia.

Número de accidentes con baixa ocorridos durante a xornada de traballo (excluídos os accidentes in – itinere) por cada cen mil traballadores expostos ao risco.

Índice Frecuencia por Accidente
If
=

Nº de Accidentes de traballo con baixa x 106

dividido entre

Nº total de horas efectivamente traballadas

Número de accidentes en xornada laboral (excluídos os accidentes in – itinere) ocorridos por cada millón de horas traballadas

Índice de Gravidade por Accidente
Ig
=

Nº de xornadas non traballadas por accidente de traballo con baixa x 103

dividido entre

Nº total de horas efectivamente traballadas

Duración Media das Baixas
DMB
=

Nº de xornadas non traballadas por accidente de traballo con baixa

dividido entre

Nº accidentes de traballo con baixa

Fonte: INSHT (Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo)

Índices para Continxencia Común
Índice Frecuencia por Enfermidade

Relación porcentual entre o número de procesos de enfermidade con respecto ao cadro de persoal media.

Índice de Gravidade por Enfermidade

Relación porcentual entre o número de xornadas perdidas por enfermidade e o número de procesos

Índice de Incapacidade

Relación entre o número de xornadas perdidas por enfermidade con respecto ao cadro de persoal media, multiplicado por 100.

Fonte: A xestión do absentismo laboral. FREMAP. 2008 / O absentismo laboral: causas, control e análise. Novas formas para a súa redución. Jesús Francisco Muiñeira Mateos. FC editorial. 2006

Medición do Absentismo incapacidade temporal (IT) na FREMAP

FREMAP pon a disposición das empresas asociadas, os informes de incapacidade temporal onde se definen os seguintes índices:

Índice de IT Total

É a relación porcentual entre os días de baixa no período seleccionado por continxencia profesional e común durante a relación laboral do traballador na empresa e os días teóricos de traballo das empresas asociadas con ambas as dúas coberturas coa FREMAP.

Índice de IT por Continxencia Profesional

É a relación porcentual entre os días de baixa no período seleccionado por continxencia profesional durante a relación laboral do traballador na empresa e os días teóricos de traballo das empresas con cobertura de continxencia profesional coa FREMAP.

Índice de IT por Continxencia Común

É a relación porcentual entre os días de baixa por continxencia común no período solicitado durante a relación laboral do traballador na empresa e os días teóricos de traballo das empresas con cobertura de continxencia común coa FREMAP.

Outros índices calculados pola FREMAP
Índice de Risco de Embarazo e Lactación

Índice de Risco de Embarazo e Lactación: É a relación porcentual entre os días de prestación por Risco de embarazo e lactación das traballadoras de menos de 50 anos sobre os días teóricos de traballo nas empresas con cobertura da continxencia profesional coa FREMAP.

Índice de Incidencia

É a porcentaxe que as baixas de accidentes de traballo ocorridos en xornada laboral representan sobre a media de cadro de persoal da empresa. Ofrécese mensual e acumulado.

Índice de Gravidade

Mide a duración media de cada baixa. Relación entre o número de días de baixa por continxencia profesional ou común e o número de baixas.

Porcentaxe de Pendentes de Alta

É a porcentaxe que supón a media mensual de pendentes de alta (accidente ou enfermidade) entre o número de traballadores.

Índice de Frecuencia por Continxencia Común

É a porcentaxe que as baixas de continxencia común representan sobre a media anual do cadro de persoal da empresa.