Estatísticas do Absentismo

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)

​​​​​​​​​​​​​​Os datos sobre absentismo pódense obter a través das seguintes fontes de información:

Enquisa trimestral de Custo Laboral

É unha enquisa de periodicidade trimestral de ámbito nacional realizada a 28.500 establecementos de máis de 500 traballadores.

Coa información recollida nesta enquisa no informe Adecco sobre Absentismo – informe co que colabora FREMAP desde o ano 2012 e outras entidades como, AMAT, Garrigues, IESE e a Universidade Carlos III de Madrid - defínese e calcula a taxa de absentismo coa seguinte ratio:

Taxa de Absentismo
=

Total de horas non traballadas por causas ocasionais(Xornadas perdidas)

dividido entre

Total de horas posibles de traballo(Xornada pactada efectiva)

x 100
 • Horas non traballadas (por causas ocasionais): Exclúense as horas non traballadas por vacacións e festivos e horas por ERTE's .
 • Horas pactadas efectivas: Suma das horas pactadas e as horas extraordinarias excluídas as horas non traballadas por vacacións e festivos e horas por ERCHE's .

Evolución taxa de absentismo

2010 - Primeiro trimestre 2022

Datos Informes Adecco sobre Absentismo

Fonte: ETCL​. 

Fonte: VII Informe Adecco sobre absentismo. Capítulo 3 marco estatístico. Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Fonte: VIII Informe Adecco sobre Absentismo.Capítulo 3. Marco estatístico. Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Fonte: XI Informe Adecco sobre empresa saudable e xestión do absentismo. Capítulo 4 Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

A taxa de absentismo total (incapacidade temporal e por outras causas) tivo a seguinte evolución:

 • 2008-2011: O índice de absentismo se estabiliza arredor do 4,7 %
 • 2012-2013: O índice de absentismo diminúe do 4,3 %ao 4,1 %
 • 2014-2016: O índice de absentismo foi dun 4,4 %, 4,7% e 4,88% respectivamente.
 • 2017: Repunta ata o 5 ’00% tras o período de marcado descenso desde o 2008
 • 2018: O índice de absentismo sitúose nun 5,26 %
 • 2019: O índice de absentismo sitúose nun 5,59 %
 • 2020: O índice de absentismo sitúose nun 7,06 %%. Este incremento é debido a un incremento nas horas non traballadas por incapacidade temporal. Non se teñen en conta no cálculo do índice as horas de razóns técnicas e económicas
 • 2021: O índice de absentismo sitúose nun 6,6​ %
 • 2022: O índice de absentismo sitúose nun 6,5​ %

No referente á evolución da taxa de absentismo por incapacidade temporal foi a seguinte:

 • 2007 ao 2013: O índice de absentismo por incapacidade temporal reduciuse desde o 3,85% no 2007 ata o 2,70 % no 2013.
 • 2014-2015: O índice de absentismo increméntase do 2,96 %ao 3,25 %
 • 2016-2017: O índice de absentismo por incapacidade temporal sobe desde o 3,44% ao 3,58 %
 • 2018: A taxa de absentismo por IT foi dun 3,81 %
 • 2019: A taxa de absentismo por IT foi dun 4,12 %
 • 2020: O índice de absentismo por incapacidade temporal foi dun 5,25 %
 • 2021: O índice de absentismo por incapacidade temporal foi dun 4,99 %
 • 2022: O índice de absentismo por incapacidade temporal foi dun 5,1​​ %

Evolución Anual

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL (ano 2021).

​​

Segundo Causa

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL. 

​​

Por Sector

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL​. 

​​

Por Comunidades Autónomas

Na ligazón ofrécense a Taxa de Absentismo Laboral por CCAA, en relación ao índice Nacional.

Ver Taxa de Absentismo por CCAA ​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

Estatísticas, Orzamentos e Estudos de Seguridade Social

É unha estatística mensual de ámbito nacional publicada polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social que ofrece datos estatísticos por continxencias comúns e por continxencias profesionais por cada comunidade autónoma, a partir da información fornecida polo INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), o ISM (Instituto Social da Mariña), as MATEPSS (Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social) e obtéñense os datos do conxunto SISTEMA (agregando os datos do INSS, ISM e MATEPSS)

DURACIÓN E NUMERO DE PROCESOS
EntidadeIncapacidade Temporal por Continxencia Común (agás Autónomos)Incapacidade Temporal por Continxencia Profesional COVID-19
Duración media dos procesos con alta no períodoIncidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no períodoDuración media dos procesos con alta no períodoIncidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no períodoDuración media dos procesos con alta no períodoIncidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no período
Sistema41,32
30,63
1.587.084
26,36
5,53
320.290
8,93
42,65
2.368.961
INSS43,71
30,96
587.033
11,62
68,97
160.719
ISM* 163,93
18,34
2.190
37,93
21,61
880
--
Mutuas39,95
30,52
1.057.861
42,44
2,86
158.691
8,93
42,65
2.368.961

Datos acumulados ano \n2021

Táboa elaborada a partir dos datos obtidos na estatística de "Estatísticas Orzamentos e Estudos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

O Nº medio mensual de procesos : inclúe os datos relativos a procesos cuxo feito causante fose unha continxencia profesional, correspondentes a traballadores encadrados no Réxime Xeral, así como nos réximes especiais dos Traballadores do Mar e para a Minaría do Carbón e que teñan cuberta esta continxencia.

Fonte:Estatísticas, Orzamentos e Estudos da Seguridade Social en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

​​

Os indicadores do conxunto do SISTEMA de Seguridade Social por CC.AA os seguintes:

Continxencia común

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Continxencia Profesional

 

Incapacidade Temporal COVID-19

​​​​​​​​​​ ​​ ​

Estatísticas AMAT

AMAT é unha entidade sen ánimo de lucro regulado pola Lei 19/1977 e a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e creada en 1986 pola unión das vontades das Mutuas (como ferramenta de participación empresarial para a colaboración na xestión da Seguridade Social). Na actualidade en España existen 19 Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

AMAT dispón de datos do conxunto de todo o sector de Mutuas.

Continxencia común

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Continxencia Común: Incidencia media e índice de días de baixa polo CNAE (dous díxitos)


2021
CNAE Incidencia media​
Índice de Días de Baixa
01Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 14,77 1.090,07
02Silvicultura e explotación forestal 26,801.573,67
03Pesca e acuicultura 16,52 1.351,81
05Extracción de antracita, hulla e lignito 32,84 5.010,75
06Extracción de cru de petróleo e gas natural 14,74 959,21
07Extracción de minerais metálicos 19,97 866,95
08Outras industrias extractivas 20,13 1.140,93
09Actividades de apoio ás industrias extractivas 15,37 1.014,69
10Industria da alimentación 38,33 1.562,40
11Fabricación de bebidas 26,551.138,95
12Industria do tabaco 26,88986,06
13Industria téxtil 29,57 1.365,57
14Confección de pezas de roupa 21,28 1.289,41
15Industria do coiro e do calzado 25,06 1.466,58
16Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 26,00 1.159,03
17Industria do papel 36,06 1.241,65
18Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 32,00 1.197,86
19Coquerías e refino de petróleo 20,33 807,24
20Industria química 32,781.113,60
21Fabricación de produtos farmacéuticos 44,941.184,95
22Fabricación de produtos de caucho e plásticos 38,48 1.346,68
23Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 24,93 1.166,99
24Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 38,31 1.506,33
25Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 33,341.229,56
26Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 28,54 904,26
27Fabricación de material e equipo eléctrico 36,481.195,21
28Fabricación de maquinaria e equipo n.c.o.p. 31,62 1.097,29
29Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 42,95 1.673,84
30Fabricación doutro material de transporte 36,631.160,98
31Fabricación de mobles 26,361.026,24
32Outras industrias manufactureiras 30,561.162,32
33Reparación e instalación de maquinaria e equipo 29,43 1.075,22
35Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 17,74 804,48
36Captación, depuración e distribución de auga 25,54 1.321,20
37Recollida e tratamento de augas residuais 31,171.289,64
38Recollida, tratamento e eliminación de residuos; valorización 45,382.278,92
39Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 27,861.997,47
41Construción de edificios 21,15 1.260,11
42Enxeñaría civil 24,51 1.352,71
43Actividades de construción especializada 29,17 1.284,30
45Venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas 24,201.077,01
46Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 25,261.090,05
47Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor e motocicletas 34,541.402,73
49Transporte terrestre e por tubaxe 22,401.312,87
50Transporte marítimo e por vías navegables interiores 13,621.096,87
51Transporte aéreo 32,811.172,83
52Almacenaxe e actividades anexas ao transporte 45,40 1.476,95
53Actividades postais e de correos 49,99 1.798,49
55Servizos de aloxamento 22,831.798,49
56Servizos de comidas e bebidas 29,021.397,00
58Edición 18,12694,60
59Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 19,07623,00
60Actividades de programación e emisión de radio e televisión 24,881.018
61Telecomunicacións 22,52 972,37
62Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 15,72 523,40
63Servizos de información 23,51 898,10
64Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 22,01 1.105,56
65Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 26,05 1.057,76
66Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 25,881.048,47
68Actividades inmobiliarias 17,07 834,09
69Actividades xurídicas e de contabilidade 14,44676,18
70Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 23,83807,27
71Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicos 17,90640,21
72Investigación e desenvolvemento 16,62545,69
73Publicidade e estudos de mercado 23,68854,49
74Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 27,981.020,53
75Actividades veterinarias 23,24760,44
77Actividades de alugamento 25,121.084,46
78Actividades relacionadas co emprego 48,911.310,97
79Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con eles 14,72880,35
80Actividades de seguridade e investigación 33,021.898,69
​81Servizos a edificios e actividades de xardinaría 38,832.374,44
82Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 51,05 1.983,33
84Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 32,201.882,09
85Educación 24,43934,24
86Actividades sanitarias 35,781.439,23
87Asistencia en establecementos residenciais 45,602.331,71
88Actividades de servizos sociais sen aloxamento 46,562.046,48
90Actividades de creación, artísticas e espectáculos 19,31865,03
91Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 26,091.043,75
92Actividades de xogos de azar e apostas 22,431.376,99
93Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 22,04853,20
94Actividades asociativas 22,281.019,02
95Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 29,531.042,22
96Outros servizos persoais 28,671.375,27
97Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 15,331.050,13
99Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 48,091.702,27
TOTAL24,61 1.280,32

Continxencia Profesional

Continxencia Profesional: Incidencia media e índice de días de baixa polo CNAE (dous díxitos)


2021
CNAE Índice de Procesos Índice de Días de Baixa
01Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 4,76192,28
02Silvicultura e explotación forestal 9,75 400,00
03Pesca e acuicultura 7,05430,44
05Extracción de antracita, hulla e lignito 11,60 447,16
06Extracción de cru de petróleo e gas natural 0,780
07Extracción de minerais metálicos 3,25226,58
08Outras industrias extractivas 7,14337,99
09Actividades de apoio ás industrias extractivas 1,0973,66
10Industria da alimentación 6,55247,18
11Fabricación de bebidas 3,86157,81
12Industria do tabaco 2,44123,28
13Industria téxtil 4,52175,39
14Confección de pezas de roupa 2,22104,58
15Industria do coiro e do calzado 2,48110,29
16Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 7,98316,79
17Industria do papel 4,56201,16
18Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 3,44133,87
19Coquerías e refino de petróleo 0,5440,80
20Industria química 3,41126,57
21Fabricación de produtos farmacéuticos 2,1973,52
22Fabricación de produtos de caucho e plásticos 5,14197,08
23Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 6,79302,74
24Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 7,13293,41
25Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 8,59293,41
26Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 2,0272,52
27Fabricación de material e equipo eléctrico 3,51138,56
28Fabricación de maquinaria e equipo n.c.o.p. 5,23177,38
29Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 3,67164,43
30Fabricación doutro material de transporte 3,93154,35
31Fabricación de mobles 6,02206,61
32Outras industrias manufactureiras 3,04118,19
33Reparación e instalación de maquinaria e equipo 7,25258,42
35Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 1,5265,22
36Captación, depuración e distribución de auga 3,2914,31
37Recollida e tratamento de augas residuais 6,45234,46
38Recollida, tratamento e eliminación de residuos; valorización 7,66319,61
39Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 7,68194,19
41Construción de edificios 9,10385,56
42Enxeñaría civil 8,58367,19
43Actividades de construción especializada 8,69348,74
45Venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas 4,73174,22
46Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 3,58133,45
47Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor e motocicletas 2,88110,23
49Transporte terrestre e por tubaxe 4,98241,84
50Transporte marítimo e por vías navegables interiores 3,71225,93
51Transporte aéreo 3,63101,45
52Almacenaxe e actividades anexas ao transporte 4,55180,17
53Actividades postais e de correos 8,03312,08
55Servizos de aloxamento 3,55129,12
56Servizos de comidas e bebidas 4,01141,76
58Edición 0,5931,04
59Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 1,8664,31
60Actividades de programación e emisión de radio e televisión 0,8441,19
61Telecomunicacións 1,5964,52
62Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 0,2410,03
63Servizos de información 0,9238,73
64Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 0,4725,12
65Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 0,4320,26
66Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 0,5726,27
68Actividades inmobiliarias 1,15 58,74
69Actividades xurídicas e de contabilidade 0,5127,29
70Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 0,6828,20
71Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicos 1,3655,47
72Investigación e desenvolvemento 0,6823,20
73Publicidade e estudos de mercado 0,9741,47
74Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 1,9572,34
75Actividades veterinarias 2,2572,79
77Actividades de alugamento 3,67162,50
78Actividades relacionadas co emprego 9,76286,91
79Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con eles 0,3522,78
80Actividades de seguridade e investigación 3,84198,01
81Servizos a edificios e actividades de xardinaría 5,06218,63
82Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 2,76102,37
84Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 2,75113,63
85Educación 1,0140,57
86Actividades sanitarias 2,2895,36
87Asistencia en establecementos residenciais 5,35198,88
88Actividades de servizos sociais sen aloxamento 4,75179,71
90Actividades de creación, artísticas e espectáculos 2,70104,03
91Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 2,6093,36
92Actividades de xogos de azar e apostas 1,6070,51
93Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 4,09194,80
94Actividades asociativas 1,4460,46
95Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 4,00144,84
96Outros servizos persoais 2,35113,29
97Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 0,8553,20
99Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 1,3739,04​
TOTAL3,45 152,19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​