Estatísticas do Absentismo

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)

​​Os datos sobre absentismo pódense obter a través das seguintes fontes de información:

Enquisa trimestral de Custo Laboral

É unha enquisa de periodicidade trimestral de ámbito nacional realizada a 28.500 establecementos de máis de 500 traballadores.

Coa información recollida nesta enquisa no informe Adecco sobre Absentismo – informe co que colabora FREMAP desde o ano 2012 e outras entidades como, AMAT, Garrigues, IESE e a Universidade Carlos III de Madrid - defínese e calcula a taxa de absentismo coa seguinte ratio:

Taxa de Absentismo
=

Total de horas non traballadas por causas ocasionais(Xornadas perdidas)

dividido entre

Total de horas posibles de traballo(Xornada pactada efectiva)

x 100
 • Horas non traballadas (por causas ocasionais): Exclúense as horas non traballadas por vacacións e festivos e horas por ERTE's .
 • Horas pactadas efectivas: Suma das horas pactadas e as horas extraordinarias excluídas as horas non traballadas por vacacións e festivos e horas por ERCHE's .

Evolución taxa de absentismo

2008 - 2020

Datos Informes Adecco sobre Absentismo

Fonte: ETCL. 

Fonte: VII Informe Adecco sobre absentismo. Capítulo 3 marco estatístico. Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Fonte: VIII Informe Adecco sobre Absentismo.Capítulo 3. Marco estatístico. Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

A taxa de absentismo total (incapacidade temporal e por outras causas) tivo a seguinte evolución:

 • 2008-2011: O índice de absentismo se estabiliza arredor do 4,7 %
 • 2012-2013: O índice de absentismo diminúe do 4,3 %ao 4,1 %
 • 2014-2016: O índice de absentismo foi dun 4,4 %, 4,7% e 4,88% respectivamente.
 • 2017: Repunta ata o 5’00% tras o período de marcado descenso desde o 2008
 • 2018: O índice de absentismo sitúose nun 5,26 %
 • 2019: O índice de absentismo sitúose nun 5,59 %
 • 2020: O índice de absentismo sitúose nun 7,06 %%. Este incremento é debido a un incremento nas horas non traballadas por incapacidade temporal. Non se teñen en conta no cálculo do índice as horas de razóns técnicas e económicas (ERTE´s) que se incrementaron no segundo trimestre do 2020 a 22,8 horas, fronte ao primeiro trimestre que foron 3,2.

No referente á evolución da taxa de absentismo por incapacidade temporal foi a seguinte:

 • 2007 ao 2013: O índice de absentismo por incapacidade temporal reduciuse desde o 3,85% no 2007 ata o 2,70 % no 2013.
 • 2014-2015: O índice de absentismo increméntase do 2,96 %ao 3,25 %
 • 2016-2017: O índice de absentismo por incapacidade temporal sobe desde o 3,44% ao 3,58 %
 • 2018: A taxa de absentismo por IT foi dun 3,81 %
 • 2019: A taxa de absentismo por IT foi dun 4,12 %
 • 2020: O índice de absentismo por incapacidade temporal foi dun 5,25 %

Evolución Anual

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL.

Segundo Causa

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL. 

Por Sector

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL. 

Por Comunidades Autónomas

Na ligazón ofrécense a Taxa de Absentismo Laboral por CCAA, en relación ao índice Nacional.

Ver Taxa de Absentismo por CCAA

Estatísticas, Orzamentos e Estudos de Seguridade Social

É unha estatística mensual de ámbito nacional publicada polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social que ofrece datos estatísticos por continxencias comúns e por continxencias profesionais por cada comunidade autónoma, a partir da información fornecida polo INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), o ISM (Instituto Social da Mariña), as MATEPSS (Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social) e obtéñense os datos do conxunto SISTEMA (agregando os datos do INSS, ISM e MATEPSS)

DURACIÓN E NUMERO DE PROCESOS
EntidadeIncapacidade Temporal por Continxencia Común (agás Autónomos)Incapacidade Temporal por Continxencia Profesional COVID-19
Duración media dos procesos con alta no períodoIncidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no períodoDuración media dos procesos con alta no períodoIncidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no períodoDuración media dos procesos con alta no períodoIncidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no período
Sistema49,0720,974.387.83837,063,66809.34315,9914,182.497.396
INSS50,8819,221.420.54818,9820,92287.242
ISM* 150,9214,046.978104,935,46972--
Mutuas48,06121,962.960.31245,432,47521.12915,9914,182.497.396

Datos acumulados ano 2020

Táboa elaborada a partir dos datos obtidos na estatística de "Estatísticas Orzamentos e Estudos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

O Nº medio mensual de procesos: inclúe os datos relativos a procesos cuxo feito causante fose unha continxencia profesional, correspondentes a traballadores encadrados no Réxime Xeral, así como nos réximes especiais dos Traballadores do Mar e para a Minaría do Carbón e que teñan cuberta esta continxencia.

Fonte:Estatísticas, Orzamentos e Estudos da Seguridade Social en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Os indicadores do conxunto do SISTEMA de Seguridade Social polos CC.AA seguintes:

Continxencia común

 

Continxencia Profesional

 

Incapacidade Temporal COVID-19

Estatísticas AMAT

AMAT é unha entidade sen ánimo de lucro regulado pola Lei 19/1977 e a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e creada en 1986 pola unión das vontades das Mutuas (como ferramenta de participación empresarial para a colaboración na xestión da Seguridade Social). Na actualidade en España existen 19 Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

AMAT dispón de datos do conxunto de todo o sector de Mutuas.

Continxencia común

Continxencia Común: Índice de procesos e índice de días de baixa polo CNAE (dous díxitos)


2019 2020
CNAE Índice de Procesos Índice de Días de Baixa Índice de Procesos Índice de Días de Baixa
01Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 14,24 1.084,38 14,08 1.120,84
02Silvicultura e explotación forestal 27,97 1.356,28 22,91 1.623,24
03Pesca e acuicultura 17,21 1.450,06 15,06 1.335,48
05Extracción de antracita, hulla e lignito 47,14 6.341,19 29,03 3.586,51
06Extracción de cru de petróleo e gas natural 12,17 354,78 9,75 495,76
07Extracción de minerais metálicos 32,11 1.408,55 28,89 1.498,57
08Outras industrias extractivas 23,22 1.172,31 19,94 1.308,51
09Actividades de apoio ás industrias extractivas 14,76 562,83 10,83 607,38
10Industria da alimentación 36,99 1.465,46 31,25 1.484,47
11Fabricación de bebidas 28,09 1.110,96 22,13 1.034,98
12Industria do tabaco 32,91 1.514,66 24,65 1.442,07
13Industria téxtil 29,80 1.214,98 22,78 1.245,66
14Confección de pezas de roupa 25,47 1.340,42 18,55 1.212,27
15Industria do coiro e do calzado 24,71 1.239,26 21,08 1.413,02
16Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 24,87 1.118,43 20,64 1.130,92
17Industria do papel 36,61 1.280,64 28,54 1.222,65
18Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 33,12 1.100,42 24,72 1.099,89
19Coquerías e refino de petróleo 34,25 1.432,83 31,59 1.587,45
20Industria química 34,48 1.120,12 26,14 1.094,64
21Fabricación de produtos farmacéuticos 45,04 1.181,09 35,64 1.191,91
22Fabricación de produtos de caucho e plásticos 41,25 1.454,37 32,88 1.440,16
23Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 23,96 1.073,54 20,37 1.129,39
24Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 40,41 1.402,05 31,01 1.425,54
25Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 34,12 1.151,06 27,44 1.198,54
26Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 31,01 914,53 23,62 870,38
27Fabricación de material e equipo eléctrico 37,33 1.167,85 29,14 1.186,01
28Fabricación de maquinaria e equipo n.c.o.p. 33,24 999,76 26,58 1.045,75
29Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 43,92 1.525,90 37,56 1.694,62
30Fabricación doutro material de transporte 65,01 1.687,61 47,61 1.722,78
31Fabricación de mobles 25,32 1050,34 19,67 982,01
32Outras industrias manufactureiras 32,60 1.069,92 23,66 1.088,46
33Reparación e instalación de maquinaria e equipo 30,96 1.034,13 24,60 1.071,58
35Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 20,40 833,19 16,85 859,81
36Captación, depuración e distribución de auga 29,41 1.359,86 21,62 1.321,18
37Recollida e tratamento de augas residuais 31,50 1.344,68 25,51 1.220,28
38Recollida, tratamento e eliminación de residuos; valorización 55,58 2.775,55 41,95 2.535,62
39Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 34,92 1.773,45 28,98 1.869,88
41Construción de edificios 20,47 1.111,21 18,21 1.176,45
42Enxeñaría civil 24,02 1.191,74 20,89 1.270,29
43Actividades de construción especializada 20,02 1.147,20 23,93 1.207,52
45Venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas 25,06 944,08 19,16 936,04
46Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 27,45 1.050,26 21,16 1.034,85
47Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor e motocicletas 35,02 1.289,35 28,31 1.332,46
49Transporte terrestre e por tubaxe 23,53 1.289,35 19,27 1.275,86
50Transporte marítimo e por vías navegables interiores 15,28 1.060,60 12,22 1.156,44
51Transporte aéreo 48,94 1.085,50 22,79 948,72
52Almacenaxe e actividades anexas ao transporte 44,34 1.360,78 31,61 1.377,28
53Actividades postais e de correos 47,69 1.561.06 39,28 1.715,56
55Servizos de aloxamento 31,96 1.708,76 17,06 1.691,55
56Servizos de comidas e bebidas 30,47 1.298,48 22,10 1.294,57
58Edición 26,44 818,74 17,13 737,84
59Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 22,73 716,09 17,26 745,01
60Actividades de programación e emisión de radio e televisión 33,67 1.062,24 20,20 1.129,91
61Telecomunicacións 28,64 1.072,33 19,93 1000,17
62Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 24,49 591,65 15,42 556,30
63Servizos de información 34,11 935,35 22,38 881,53
64Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 26,06 1.010.13 20,00 959,30
65Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 37,56 1.148,96 23,17 1.029,53
66Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 32,80 1.122,48 21,83 1.013,19
68Actividades inmobiliarias 19,70 815,57 14,73 789,87
69Actividades xurídicas e de contabilidade 18,35 681,98 13,66 669,29
70Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 36,46 867,86 21,35 805,08
71Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicos 21,88 627,50 15,87 616,68
72Investigación e desenvolvemento 20,85 644,68 15,19 593,50
73Publicidade e estudos de mercado 33,89 922,96 21,24 878,47
74Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 32,03 1.001,53 23,31 1.081,09
75Actividades veterinarias 19,35 697,60 18,72 733,88
77Actividades de alugamento 28,59 992,02 20,14 1.035,38
78Actividades relacionadas co emprego 43,36 1.121,48 39,37 1.310,36
79Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con eles 30,70 880,79 16,12 773,41
80Actividades de seguridade e investigación 32,17 1.764,35 25,33 1.737,92
81Servizos a edificios e actividades de xardinaría 42,83 2.613,98 32,84 2.381,97
82Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 63,15 1.982,67 41,52 1.945,25
84Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 35,85 1.910,93 28,95 1.860,56
85Educación 25,67 821,44 18,84 813,87
86Actividades sanitarias 35,96 1.378,46 30 1.412,13
87Asistencia en establecementos residenciais 45,45 2.180,24 40,55 2.312,29
88Actividades de servizos sociais sen aloxamento 45,79 2.180,24 40,55 2.312,29
90Actividades de creación, artísticas e espectáculos 18,03 600,87 16,26 830,16
91Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 32 1.004,89 22,08 1.047,67
92Actividades de xogos de azar e apostas 29,40 1.191,43 17,95 1.185,18
93Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 23,66 795,19 16,66 784,57
94Actividades asociativas 24,05 953,14 18,82 982,27
95Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 31,41 925,20 24,03 953,75
96Outros servizos persoais 30,38 1.265,54 22,99 1.294,47
97Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 14,16 1.011,12 13,33 1.009,76
99Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 60,60 1.276,29 38,25 1.234,42
TOTAL31,98 1.285,98 24,61 1.280,32

Continxencia Profesional

Continxencia Profesional: Índice de procesos e índice de días de baixa polo CNAE (dous díxitos)


2019 2020
CNAE Índice de Procesos Índice de Días de Baixa Índice de Procesos Índice de Días de Baixa
01Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 5,48 212,84 4,92 205,94
02Silvicultura e explotación forestal 11,67 501,95 9,74 469,01
03Pesca e acuicultura 8,01 492,55 8,09 492,77
05Extracción de antracita, hulla e lignito 13,79 959,17 9,66 615,67
06Extracción de cru de petróleo e gas natural 0,39 5,12 1,12 38,95
07Extracción de minerais metálicos 3,65 239,60 4,16 278,42
08Outras industrias extractivas 7,96 429,29 6,24 368,11
09Actividades de apoio ás industrias extractivas 1,37 64,44 2,14 180,96
10Industria da alimentación 6,49 246,67 5,99 241,55
11Fabricación de bebidas 4,20 160,71 3,55 137,89
12Industria do tabaco 2,27 82,62 1,91 112,16
13Industria téxtil 4,58 198,71 3,74 180,06
14Confección de pezas de roupa 2,20 99,94 1,76 88,52
15Industria do coiro e do calzado 2,71 137,04 2,33 132,56
16Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 7,81 328,52 6,97 322,84
17Industria do papel 4,65 197,78 4,05 205
18Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 4,11 157,62 3,01 127,39
19Coquerías e refino de petróleo 1,59 88,72 1,17 85,76
20Industria química 3,51 135,04 3,07 130,44
21Fabricación de produtos farmacéuticos 2,43 83,50 2,16 80,64
22Fabricación de produtos de caucho e plásticos 5,85 225,71 5,19 208,06
23Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 6,85 320,40 6,06 290,89
24Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 8,70 343,89 7,62 318,15
25Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 9 319,05 8,10 304,38
26Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 2,19 94,52 1,54 70,17
27Fabricación de material e equipo eléctrico 3,68 144,75 3,03 120,84
28Fabricación de maquinaria e equipo n.c.o.p. 5,78 190,86 4,95 184,51
29Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 4,55 209,39 3,32 169,80
30Fabricación doutro material de transporte 7,31 274,07 6,01 224,35
31Fabricación de mobles 6,11 228,32 5,18 210,36
32Outras industrias manufactureiras 2,68 108,37 2,61 116,89
33Reparación e instalación de maquinaria e equipo 7,42 285,22 6,84 278,34
35Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 1,41 58,99 1,72 91,48
36Captación, depuración e distribución de auga 3,65 164,83 3,35 181,26
37Recollida e tratamento de augas residuais 6,85 241,05 5,74 229,98
38Recollida, tratamento e eliminación de residuos; valorización 9,20 388,82 7,83 341,51
39Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 8,39 332,08 7,09 245,79
41Construción de edificios 9,63 392,27 8,63 393,87
42Enxeñaría civil 8,85 378,95 7,86 361,19
43Actividades de construción especializada 8,97 357,37 8,08 344,35
45Venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas 5,02 182,35 3,97 159,35
46Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 3,91 146,19 3,21 132,61
47Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor e motocicletas 3,18 122,68 2,69 113,39
49Transporte terrestre e por tubaxe 5,45 263,23 4,70 254,31
50Transporte marítimo e por vías navegables interiores 4,73 274,43 3,73 284,65
51Transporte aéreo 4,19 140,44 1,85 117,28
52Almacenaxe e actividades anexas ao transporte 5,63 213,08 3,89 173,64
53Actividades postais e de correos 7,44 313,95 6,84 301,86
55Servizos de aloxamento 5,70 210,90 2,51 150,09
56Servizos de comidas e bebidas 4,58 157,27 3,19 139,82
58Edición 1,02 49,44 0,57 31,76
59Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 2,23 80,91 1,49 71,11
60Actividades de programación e emisión de radio e televisión 1,18 57,24 0,84 41,96
61Telecomunicacións 1,93 80,45 1,84 73,17
62Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 0,74 28,34 0,33 19,41
63Servizos de información 1,73 72,31 0,97 42,90
64Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 0,60 28,58 0,44 24,67
65Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 0,96 42,60 0,48 30,09
66Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 0,91 42,80 0,59 32,17
68Actividades inmobiliarias 1,46 66,91 1,01 50,10
69Actividades xurídicas e de contabilidade 0,67 31 0,48 25,15
70Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 1,09 42,13 0,64 31,78
71Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicos 1,60 60,70 1,26 55,71
72Investigación e desenvolvemento 0,90 35,61 0,68 28,47
73Publicidade e estudos de mercado 1,56 62,70 0,94 46,31
74Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 2,56 86,62 1,77 77,41
75Actividades veterinarias 2,39 88,13 2,17 67,21
77Actividades de alugamento 4,26 158,48 3,13 147,40
78Actividades relacionadas co emprego 9,27 288,19 3,13 147,40
79Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con eles 1,15 43,16 0,44 32,02
80Actividades de seguridade e investigación 4,15 197,43 3,38 180,72
81Servizos a edificios e actividades de xardinaría 5,41 234,69 4,58 207,40
82Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 3,40 129,25 2,53 104,52
84Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 3,53 154,09 2,61 125,48
85Educación 1,23 51,24 0,82 41,46
86Actividades sanitarias 2,51 104,22 2,29 97,70
87Asistencia en establecementos residenciais 6,01 224,88 4,94 200,76
88Actividades de servizos sociais sen aloxamento 4,93 192,92 3,94 163,89
90Actividades de creación, artísticas e espectáculos 3,32 133,95 2,26 138,50
91Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 2,98 128,38 2,16 92,23
92Actividades de xogos de azar e apostas 2,18 84,75 1,30 72,72
93Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 4,26 189,85 3,16 175,80
94Actividades asociativas 1,69 73,09 1,32 61,19
95Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 4,44 171,02 3,58 142,19
96Outros servizos persoais 2,70 119,50 1,96 106,13
97Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 0,90 54,63 0,78 53,67
99Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 1,63 63,03 1,11 51,28
TOTAL4,22 167,59 3,45 152,19