Canle de Xestión da Incapacidade temporal

Buscador search Buscar

Estatísticas do Absentismo

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)
Contido da páxina

Os datos sobre absentismo pódense obter a través das seguintes fontes de información:

Enquisa trimestral de Custo Laboral

É unha enquisa de periodicidade trimestral de ámbito nacional realizada a 28.500 establecementos de máis de 500 traballadores.

Coa información recollida nesta enquisa no informe Adecco sobre Absentismo – informe co que colabora FREMAP desde o ano 2012 e outras entidades como, AMAT, Garrigues, IESE e a Universidade Carlos III de Madrid - defínese e calcula a taxa de absentismo coa seguinte ratio:

Taxa de Absentismo
=

Total de horas non traballadas por causas ocasionais(Xornadas perdidas)

dividido entre

Total de horas posibles de traballo(Xornada pactada efectiva)

x 100
 • Horas non traballadas (por causas ocasionais): Exclúense as horas non traballadas por vacacións e festivos e horas por ERTE's .
 • Horas pactadas efectivas: Suma das horas pactadas e as horas extraordinarias excluídas as horas non traballadas por vacacións e festivos e horas por ERTE's .

Evolución taxa de absentismo

2008 - 2020

Datos Informes Adecco sobre Absentismo

Fonte: ETCL. 

Fonte: VII Informe Adecco sobre absentismo. Capítulo 3 marco estatístico. Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Fonte: VIII Informe Adecco sobre Absentismo.Capítulo 3. Marco estatístico. Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

A taxa de absentismo total (incapacidade temporal e por outras causas) tivo a seguinte evolución:

 • 2008-2011: O índice de absentismo se estabiliza arredor do 4,7 %
 • 2012-2013: O índice de absentismo diminúe do 4,3 %ao 4,1 %
 • 2014-2016: O índice de absentismo foi dun 4,4 %, 4,7% e 4,88% respectivamente.
 • 2017: Repunta ata o 5’00% tras o período de marcado descenso desde o 2008
 • 2018: O índice de absentismo sitúose nun 5,26 %
 • 2019: O índice de absentismo sitúose nun 5,59 %
 • 2020: O índice de absentismo sitúose nun 7,06 %%. Este incremento é debido a un incremento nas horas non traballadas por incapacidade temporal. Non se teñen en conta no cálculo do índice as horas de razóns técnicas e económicas (ERTE´s) que se incrementaron no segundo trimestre do 2020 a 22,8 horas, fronte ao primeiro trimestre que foron 3,2.

No referente á evolución da taxa de absentismo por incapacidade temporal foi a seguinte:

 • 2007 ao 2013: O índice de absentismo por incapacidade temporal reduciuse desde o 3,85% no 2007 ata o 2,70 % no 2013.
 • 2014-2015: O índice de absentismo increméntase do 2,96 %ao 3,25 %
 • 2016-2017: O índice de absentismo por incapacidade temporal sobe desde o 3,44% ao 3,58 %
 • 2018: A taxa de absentismo por IT foi dun 3,81 %
 • 2019: A taxa de absentismo por IT foi dun 4,12 %
 • 2020: O índice de absentismo por incapacidade temporal foi dun 5,25 %

Evolución Anual

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL.

Segundo Causa

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL. 

Por Sector

. Datos Informes Trimestral 2019 Adecco sobre Absentismo: Saúde e Benestar

Fonte: ETCL. 

Por Comunidades Autónomas

Na ligazón ofrécense a Taxa de Absentismo Laboral por CCAA, en relación ao índice Nacional.

Ver Taxa de Absentismo por CCAA

Estatísticas, Orzamentos e Estudos de Seguridade Social

É unha estatística mensual de ámbito nacional publicada polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social que ofrece datos estatísticos por continxencias comúns e por continxencias profesionais por cada comunidade autónoma, a partir da información fornecida polo INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), o ISM (Instituto Social da Mariña), as MATEPSS (Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social) e obtéñense os datos do conxunto SISTEMA (agregando os datos do INSS, ISM e MATEPSS)

DURACIÓN E NUMERO DE PROCESOS
Entidade Incapacidade Temporal por Continxencia Común (agás Autónomos) Incapacidade Temporal por Continxencia Profesional COVID-19
Duración media dos procesos con alta no período Incidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no período Duración media dos procesos con alta no período Incidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no período Duración media dos procesos con alta no período Incidencia media mensual por cada 1000 traballadores protexidos medio de procesos iniciados no período
Sistema 49,07 20,97 4.387.838 37,06 3,66 809.343 15,99 14,18 2.497.396
INSS 50,88 19,22 1.420.548 18,98 20,92 287.242
ISM* 150,92 14,04 6.978 104,93 5,46 972 - -
Mutuas 48,061 21,96 2.960.312 45,43 2,47 521.129 15,99 14,18 2.497.396

Datos acumulados ano 2020

Táboa elaborada a partir dos datos obtidos na estatística de "Estatísticas Orzamentos e Estudos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

O Nº medio mensual de procesos: inclúe os datos relativos a procesos cuxo feito causante fose unha continxencia profesional, correspondentes a traballadores encadrados no Réxime Xeral, así como nos réximes especiais dos Traballadores do Mar e para a Minaría do Carbón e que teñan cuberta esta continxencia.

Fonte: Estatísticas, Orzamentos e Estudos da Seguridade Social en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Os indicadores do conxunto do SISTEMA de Seguridade Social polos CC.AA seguintes :

Continxencia común

Continxencia Profesional

Incapacidade Temporal COVID-19

Estatísticas AMAT

AMAT é unha entidade sen ánimo de lucro regulado pola Lei 19/1977 e a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e creada en 1986 pola unión das vontades das Mutuas (como ferramenta de participación empresarial para a colaboración na xestión da Seguridade Social). Na actualidade en España existen 19 Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

AMAT dispón de datos do conxunto de todo o sector de Mutuas.

Continxencia común

Continxencia Común: Índice de procesos e índice de días de baixa polo CNAE (dous díxitos)


2019 2020
CNAE Índice de Procesos Índice de Días de Baixa Índice de Procesos Índice de Días de Baixa
01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 14,24 1.084,38 14,08 1.120,84
02 Silvicultura e explotación forestal 27,97 1.356,28 22,91 1.623,24
03 Pesca e acuicultura 17,21 1.450,06 15,06 1.335,48
05 Extracción de antracita, hulla e lignito 47,14 6.341,19 29,03 3.586,51
06 Extracción de cru de petróleo e gas natural 12,17 354,78 9,75 495,76
07 Extracción de minerais metálicos 32,11 1.408,55 28,89 1.498,57
08 Outras industrias extractivas 23,22 1.172,31 19,94 1.308,51
09 Actividades de apoio ás industrias extractivas 14,76 562,83 10,83 607,38
10 Industria da alimentación 36,99 1.465,46 31,25 1.484,47
11 Fabricación de bebidas 28,09 1.110,96 22,13 1.034,98
12 Industria do tabaco 32,91 1.514,66 24,65 1.442,07
13 Industria téxtil 29,80 1.214,98 22,78 1.245,66
14 Confección de pezas de roupa 25,47 1.340,42 18,55 1.212,27
15 Industria do coiro e do calzado 24,71 1.239,26 21,08 1.413,02
16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 24,87 1.118,43 20,64 1.130,92
17 Industria do papel 36,61 1.280,64 28,54 1.222,65
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 33,12 1.100,42 24,72 1.099,89
19 Coquerías e refino de petróleo 34,25 1.432,83 31,59 1.587,45
20 Industria química 34,48 1.120,12 26,14 1.094,64
21 Fabricación de produtos farmacéuticos 45,04 1.181,09 35,64 1.191,91
22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 41,25 1.454,37 32,88 1.440,16
23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 23,96 1.073,54 20,37 1.129,39
24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 40,41 1.402,05 31,01 1.425,54
25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 34,12 1.151,06 27,44 1.198,54
26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 31,01 914,53 23,62 870,38
27 Fabricación de material e equipo eléctrico 37,33 1.167,85 29,14 1.186,01
28 Fabricación de maquinaria e equipo n.c.o.p. 33,24 999,76 26,58 1.045,75
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 43,92 1.525,90 37,56 1.694,62
30 Fabricación doutro material de transporte 65,01 1.687,61 47,61 1.722,78
31 Fabricación de mobles 25,32 1050,34 19,67 982,01
32 Outras industrias manufactureiras 32,60 1.069,92 23,66 1.088,46
33 Reparación e instalación de maquinaria e equipo 30,96 1.034,13 24,60 1.071,58
35 Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 20,40 833,19 16,85 859,81
36 Captación, depuración e distribución de auga 29,41 1.359,86 21,62 1.321,18
37 Recollida e tratamento de augas residuais 31,50 1.344,68 25,51 1.220,28
38 Recollida, tratamento e eliminación de residuos; valorización 55,58 2.775,55 41,95 2.535,62
39 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 34,92 1.773,45 28,98 1.869,88
41 Construción de edificios 20,47 1.111,21 18,21 1.176,45
42 Enxeñaría civil 24,02 1.191,74 20,89 1.270,29
43 Actividades de construción especializada 20,02 1.147,20 23,93 1.207,52
45 Venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas 25,06 944,08 19,16 936,04
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 27,45 1.050,26 21,16 1.034,85
47 Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor e motocicletas 35,02 1.289,35 28,31 1.332,46
49 Transporte terrestre e por tubaxe 23,53 1.289,35 19,27 1.275,86
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores 15,28 1.060,60 12,22 1.156,44
51 Transporte aéreo 48,94 1.085,50 22,79 948,72
52 Almacenaxe e actividades anexas ao transporte 44,34 1.360,78 31,61 1.377,28
53 Actividades postais e de correos 47,69 1.561.06 39,28 1.715,56
55 Servizos de aloxamento 31,96 1.708,76 17,06 1.691,55
56 Servizos de comidas e bebidas 30,47 1.298,48 22,10 1.294,57
58 Edición 26,44 818,74 17,13 737,84
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 22,73 716,09 17,26 745,01
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión 33,67 1.062,24 20,20 1.129,91
61 Telecomunicacións 28,64 1.072,33 19,93 1000,17
62 Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 24,49 591,65 15,42 556,30
63 Servizos de información 34,11 935,35 22,38 881,53
64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 26,06 1.010.13 20,00 959,30
65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 37,56 1.148,96 23,17 1.029,53
66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 32,80 1.122,48 21,83 1.013,19
68 Actividades inmobiliarias 19,70 815,57 14,73 789,87
69 Actividades xurídicas e de contabilidade 18,35 681,98 13,66 669,29
70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 36,46 867,86 21,35 805,08
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicos 21,88 627,50 15,87 616,68
72 Investigación e desenvolvemento 20,85 644,68 15,19 593,50
73 Publicidade e estudos de mercado 33,89 922,96 21,24 878,47
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 32,03 1.001,53 23,31 1.081,09
75 Actividades veterinarias 19,35 697,60 18,72 733,88
77 Actividades de alugamento 28,59 992,02 20,14 1.035,38
78 Actividades relacionadas co emprego 43,36 1.121,48 39,37 1.310,36
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con eles 30,70 880,79 16,12 773,41
80 Actividades de seguridade e investigación 32,17 1.764,35 25,33 1.737,92
81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 42,83 2.613,98 32,84 2.381,97
82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 63,15 1.982,67 41,52 1.945,25
84 Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 35,85 1.910,93 28,95 1.860,56
85 Educación 25,67 821,44 18,84 813,87
86 Actividades sanitarias 35,96 1.378,46 30 1.412,13
87 Asistencia en establecementos residenciais 45,45 2.180,24 40,55 2.312,29
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento 45,79 2.180,24 40,55 2.312,29
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 18,03 600,87 16,26 830,16
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 32 1.004,89 22,08 1.047,67
92 Actividades de xogos de azar e apostas 29,40 1.191,43 17,95 1.185,18
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 23,66 795,19 16,66 784,57
94 Actividades asociativas 24,05 953,14 18,82 982,27
95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 31,41 925,20 24,03 953,75
96 Outros servizos persoais 30,38 1.265,54 22,99 1.294,47
97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 14,16 1.011,12 13,33 1.009,76
99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 60,60 1.276,29 38,25 1.234,42
TOTAL 31,98 1.285,98 24,61 1.280,32

Continxencia Profesional

Continxencia Profesional: Índice de procesos e índice de días de baixa polo CNAE (dous díxitos)


2019 2020
CNAE Índice de Procesos Índice de Días de Baixa Índice de Procesos Índice de Días de Baixa
01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 5,48 212,84 4,92 205,94
02 Silvicultura e explotación forestal 11,67 501,95 9,74 469,01
03 Pesca e acuicultura 8,01 492,55 8,09 492,77
05 Extracción de antracita, hulla e lignito 13,79 959,17 9,66 615,67
06 Extracción de cru de petróleo e gas natural 0,39 5,12 1,12 38,95
07 Extracción de minerais metálicos 3,65 239,60 4,16 278,42
08 Outras industrias extractivas 7,96 429,29 6,24 368,11
09 Actividades de apoio ás industrias extractivas 1,37 64,44 2,14 180,96
10 Industria da alimentación 6,49 246,67 5,99 241,55
11 Fabricación de bebidas 4,20 160,71 3,55 137,89
12 Industria do tabaco 2,27 82,62 1,91 112,16
13 Industria téxtil 4,58 198,71 3,74 180,06
14 Confección de pezas de roupa 2,20 99,94 1,76 88,52
15 Industria do coiro e do calzado 2,71 137,04 2,33 132,56
16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 7,81 328,52 6,97 322,84
17 Industria do papel 4,65 197,78 4,05 205
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 4,11 157,62 3,01 127,39
19 Coquerías e refino de petróleo 1,59 88,72 1,17 85,76
20 Industria química 3,51 135,04 3,07 130,44
21 Fabricación de produtos farmacéuticos 2,43 83,50 2,16 80,64
22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 5,85 225,71 5,19 208,06
23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 6,85 320,40 6,06 290,89
24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 8,70 343,89 7,62 318,15
25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 9 319,05 8,10 304,38
26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 2,19 94,52 1,54 70,17
27 Fabricación de material e equipo eléctrico 3,68 144,75 3,03 120,84
28 Fabricación de maquinaria e equipo n.c.o.p. 5,78 190,86 4,95 184,51
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 4,55 209,39 3,32 169,80
30 Fabricación doutro material de transporte 7,31 274,07 6,01 224,35
31 Fabricación de mobles 6,11 228,32 5,18 210,36
32 Outras industrias manufactureiras 2,68 108,37 2,61 116,89
33 Reparación e instalación de maquinaria e equipo 7,42 285,22 6,84 278,34
35 Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 1,41 58,99 1,72 91,48
36 Captación, depuración e distribución de auga 3,65 164,83 3,35 181,26
37 Recollida e tratamento de augas residuais 6,85 241,05 5,74 229,98
38 Recollida, tratamento e eliminación de residuos; valorización 9,20 388,82 7,83 341,51
39 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 8,39 332,08 7,09 245,79
41 Construción de edificios 9,63 392,27 8,63 393,87
42 Enxeñaría civil 8,85 378,95 7,86 361,19
43 Actividades de construción especializada 8,97 357,37 8,08 344,35
45 Venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas 5,02 182,35 3,97 159,35
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas 3,91 146,19 3,21 132,61
47 Comercio polo miúdo, agás de vehículos de motor e motocicletas 3,18 122,68 2,69 113,39
49 Transporte terrestre e por tubaxe 5,45 263,23 4,70 254,31
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores 4,73 274,43 3,73 284,65
51 Transporte aéreo 4,19 140,44 1,85 117,28
52 Almacenaxe e actividades anexas ao transporte 5,63 213,08 3,89 173,64
53 Actividades postais e de correos 7,44 313,95 6,84 301,86
55 Servizos de aloxamento 5,70 210,90 2,51 150,09
56 Servizos de comidas e bebidas 4,58 157,27 3,19 139,82
58 Edición 1,02 49,44 0,57 31,76
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 2,23 80,91 1,49 71,11
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión 1,18 57,24 0,84 41,96
61 Telecomunicacións 1,93 80,45 1,84 73,17
62 Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática 0,74 28,34 0,33 19,41
63 Servizos de información 1,73 72,31 0,97 42,90
64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 0,60 28,58 0,44 24,67
65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás Seguridade Social obrigatoria 0,96 42,60 0,48 30,09
66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 0,91 42,80 0,59 32,17
68 Actividades inmobiliarias 1,46 66,91 1,01 50,10
69 Actividades xurídicas e de contabilidade 0,67 31 0,48 25,15
70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 1,09 42,13 0,64 31,78
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicos 1,60 60,70 1,26 55,71
72 Investigación e desenvolvemento 0,90 35,61 0,68 28,47
73 Publicidade e estudos de mercado 1,56 62,70 0,94 46,31
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 2,56 86,62 1,77 77,41
75 Actividades veterinarias 2,39 88,13 2,17 67,21
77 Actividades de alugamento 4,26 158,48 3,13 147,40
78 Actividades relacionadas co emprego 9,27 288,19 3,13 147,40
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con eles 1,15 43,16 0,44 32,02
80 Actividades de seguridade e investigación 4,15 197,43 3,38 180,72
81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 5,41 234,69 4,58 207,40
82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 3,40 129,25 2,53 104,52
84 Administración Pública e defensa; Seguridade Social obrigatoria 3,53 154,09 2,61 125,48
85 Educación 1,23 51,24 0,82 41,46
86 Actividades sanitarias 2,51 104,22 2,29 97,70
87 Asistencia en establecementos residenciais 6,01 224,88 4,94 200,76
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento 4,93 192,92 3,94 163,89
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 3,32 133,95 2,26 138,50
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 2,98 128,38 2,16 92,23
92 Actividades de xogos de azar e apostas 2,18 84,75 1,30 72,72
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 4,26 189,85 3,16 175,80
94 Actividades asociativas 1,69 73,09 1,32 61,19
95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 4,44 171,02 3,58 142,19
96 Outros servizos persoais 2,70 119,50 1,96 106,13
97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 0,90 54,63 0,78 53,67
99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 1,63 63,03 1,11 51,28
TOTAL 4,22 167,59 3,45 152,19