Causas do Absentismo

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)

Unha vez identificados os tipos de absentismo a empresa deberá analizar as causas dese absentismo. Para iso, terá que ter en conta que o absentismo é un fenómeno multicausal e complexo que está relacionado coa empresa, o individuo e a sociedade, polo que se terán que analizar as causas obxectivas e as causas subxectivas. As causas do absentismo pódense clasificar en catro grupos:

Factores institucionais

Estudos recentes encontraron unha correlación positiva entre a xenerosidade das coberturas das baixas médicas e o número destas e tamén se detectan máis baixas nos países en que existe maior cobertura de protección por desemprego.

Factores laborais e organizacionales

Diversos estudos documentan que factores relacionados coas condicións de traballo, como por exemplo: o modelo de retribución, o estilo de enderezo, o tipo de contrato, tipo de traballo realizado, o traballo en equipo, o ambiente laboral que rodea o traballo, as medidas de conciliación e a propia cultura que sobre o absentismo exista na organización; inflúen no absentismo da empresa.

Así mesmo, o tipo de empresa, o seu tamaño, o sector ao que pertence, se é empresa pública ou privada tamén inflúen no absentismo.

Factores sociais

O absentismo é un fenómeno anticíclico. Nas épocas de crise económica o absentismo diminúe e nas épocas de recuperación económica os índices de absentismo aumentan.

Factores do propio individuo

Por un lado algúns estudos establecen unha vinculación entre as ausencias e os factores demográficos do individuo: idade, sexo, estado civil e doutra banda, cando se analizan as ausencias cómpre analizaro desde o punto de vista da relación do individuo coa organización, isto é, aspectos relacionados co compromiso organizacional, a satisfacción e a implicación de cada traballador no seu traballo e coa súa empresa.

​​