Continxencia Profesional: Índice de Días de Baixa por Sección de Actividade

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Ano 2020
-----------------------------------------------------------
ÍNDICE DE DÍAS DE BAIXA POR SECCIÓN DE ACTIVIDADE 2019 2020
A Agricultura, Gandaría, Silvicultura E Pesca 237,39 229,94
B Industrias Extractivas 384,77 343,60
C Industria Manufactureira 228,77 214,35
D Subministración De Enerxía Electrica, Gas, Vapor E Aire Acondicionado 58,96 94,48
E Subministración De Auga, Actividades De Saneamento, Xestión De Residuos E Descontaminación 311,22 286,18
F Construción 372,22 364,52
G Comercio Por xunto E Polo miúdo; Reparación De Vehículos De Motor E Motocicletas 136,45 124,79
H Transporte E Almacenaxe 248,48 230,52
I Hostalaría 169,45 142,06
J Información E Comunicacións 44,96 33,48
K Actividades Financeiras E De Seguros 33,83 27,12
L Actividades Inmobiliarias 66,91 50,10
M Actividades Profesionais, Científicas e Técnicas 50,68 42,42
N Actividades Administrativas e Servizos Auxiliares 206,31 187,70
O Administración Pública e Defensa; Seguridade Social Obrigatoria 154,09 125,48
Prestación por material ortoprotético Educación 51,24 41,46
Q Actividades Sanitarias e de Servizos Sociais 148,82 133,11
R Actividades Artísticas, Recreativas e de Entretemento 166,49 153,73
S Outros Servizos 106,49 91,84
T Actividades dos Fogares Como Empregadores de Persoal Doméstico; Actividades dos Fogares Como Produtores de Bens e Servizos Para Uso Propio 54,63 53,67
Ou Actividades de Organizacións e Organismos Extraterritoriais 63,03 51,28

Lenda

Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo) ​​