Continxencia Común: Índice de Días de Baixa por Sección de Actividade

Estás en:

  • Imprimir (Nova xanela)
Ano 2020
--------------------------------------------------

Lenda e datos

ÍNDICE DE DÍAS DE BAIXA POR SECCIÓN DE ACTIVIDADE 2019 2020
A Agricultura, Gandaría, Silvicultura E Pesca 1.120,29 1.174,90
B Industrias Extractivas 1.284,63 1.329,87
C Industria Manufactureira 1.255,99 1.280,38
D Subministración De Enerxía Electrica, Gas, Vapor E Aire Acondicionado 833,19 859,81
E Subministración De Auga, Actividades De Saneamento, Xestión De Residuos E Descontaminación 2.288,02 2.117,23
F Construción 1.135,71 1.199,07
G Comercio Por xunto E Polo miúdo; Reparación De Vehículos De Motor E Motocicletas 1.174,65 1.192,71
H Transporte E Almacenaxe 1.274,44 1.334,32
I Hostalaría 1.390,02 1.378,23
J Información E Comunicacións 726,75 684,43
K Actividades Financeiras E De Seguros 1.910,93 1.903.38
L Actividades Inmobiliarias 815,57 789,87
M Actividades Profesionais, Científicas e Técnicas 749,75 732,57
N Actividades Administrativas e Servizos Auxiliares 1.977,21 1.93.38
O Administración Pública e Defensa; Seguridade Social Obrigatoria 1.910,93 1.860,56
Prestación por material ortoprotético Educación 821,44 813,87
Q Actividades Sanitarias e de Servizos Sociais 1.786,41 1.842,51
R Actividades Artísticas, Recreativas e de Entretemento 830,67 854,67
S Outros Servizos 1.132,12 1.153,73
T Actividades dos Fogares Como Empregadores de Persoal Doméstico; Actividades dos Fogares Como Produtores de Bens e Servizos Para Uso Propio 1.011,12 1.009,76
Ou Actividades de Organizacións e Organismos Extraterritoriais 1.276,29 1.234,42
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo) ​​