Estatísticas Custos Laborais

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)

​​​​​O acceso aos datos nacionais sobre os custos laborais pódese obter a través da seguinte enquisa:

Enquisa Trimestral de Custo Laboral elaborada polo Instituto Nacional de Estatística Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

A Enquisa trimestral de custo laboral: É unha operación estatística continua de periodicidade trimestral cuxo obxectivo fundamental é coñecer a evolución do custo laboral medio por traballador e mes, o custo laboral medio por hora efectiva de traballo e do tempo traballado e non traballado.

Compoñentes do Custo Laboral - Trimestre 4/2021
EurosVariación Anual
Custo laboral por traballador e mes2.729,01
4,7
Custo salarial por traballador e mes2.006,61
5,2

Esta Enquisa ofrece resultados nacionais e tamén por CCAA coa seguinte información:

Ver máis

Resultados nacionais Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente
 • Compoñentes do custo laboral total.
 • Compoñentes do custo salarial.
 • Desagregación do tempo de traballo.
 • Vacantes.
 • Outros resultados.
Resultado por Comunidades autónomas Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente
 • Compoñentes do custo laboral total.
 • Desagregación do tempo de traballo.
 • Vacantes.

Custos Incapacidade Temporal

AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo) realiza unha estimación dos custos da Incapacidade Temporal para as empresas, para as Mutuas e para as Entidades Xestoras. Segundo AMAT; os custos da incapacidade temporal continxencias comúns nos anos 2021 foron distribuídos da seguinte forma:

 • Prestacións económicas por IT (Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social e Entidades xestoras da Seguridade Social): 9.731,09 Millóns de euros.
 • Custo directo para as empresas: 9,131,30 Millóns de euros.
 • Custo de oportunidade: desde AMAT realízase unha estimación de custo de oportunidade en función dos bens e servizos que se deixaron de producir no ano 2021​. Estes custos estímanse que ascenderían a 87,439,87Millones de euros.
 • Custos de substitución: 41.570,74 Millóns de Euros. 
 •  O custo dos \nprocesos \nde baixa polo ITCC, sitúase entre os 60.433, 14 M \n€, se os Empresarios optan por contratacións de substitutos dos Traballadores que están de baixa para evitar o custo de \noportunidade dos bens e servizos que se deixaron de \nproducir e prestar e, no caso de optar por asumir este custo de oportunidade sen proceder á substitución de persoal, o custo do absentismo polo ITCC pode acadar os 106.302, 26 \nM €.​

Fonte: Datos AMAT Informe AMAT ABSENTISMO ITCC 2021 e avance do primeiro cuadrimestre de 2022 Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​