Canle de Xestión da Incapacidade temporal

Buscador search Buscar

Estatísticas Custos Laborais

Estás en:

 • Imprimir (Nova xanela)
Contido da páxina

O acceso aos datos nacionais sobre os custos laborais pódese obter a través da seguinte enquisa:

Enquisa Trimestral de Custo Laboral elaborada polo Instituto Nacional de Estatística Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

A Enquisa trimestral de custo laboral: É unha operación estatística continua de periodicidade trimestral cuxo obxectivo fundamental é coñecer a evolución do custo laboral medio por traballador e mes, o custo laboral medio por hora efectiva de traballo e do tempo traballado e non traballado.

Compoñentes do Custo Laboral - Trimestre 4/2020
Euros Variación Anual
Custo laboral por traballador e mes 2.752,26 -0,1
Custo salarial por traballador e mes 2.061,32 -0,7

Esta Enquisa ofrece resultados nacionais e tamén por CCAA coa seguinte información:

Ver máis

Resultados nacionais Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente
 • Compoñentes do custo laboral total.
 • Compoñentes do custo salarial.
 • Desagregación do tempo de traballo.
 • Vacantes.
 • Outros resultados.
Resultado por Comunidades autónomas Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente
 • Compoñentes do custo laboral total.
 • Desagregación do tempo de traballo.
 • Vacantes.

Custos Incapacidade Temporal

AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo) realiza unha estimación dos custos da Incapacidade Temporal para as empresas, para as Mutuas e para as Entidades Xestoras. Segundo AMAT; os custos da incapacidade temporal continxencias comúns nos anos 2019 foron estimados en máis de 96.600 millóns de euros distribuídos da seguinte forma:

 • Prestacións económicas por IT (Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social e Entidades xestoras da Seguridade Social): 8.455,33 Millóns de euros.
 • Custo directo para as empresas: 8.228,06 Millóns de euros.
 • Custo de oportunidade: desde AMAT realízase unha estimación de custo de oportunidade en función dos bens e servizos que se deixaron de producir no ano 2018. Estes custos estímanse que ascenderían a 79.984,14 Millóns de euros.

Fonte: Datos AMAT